سمتنام و نام خانوادگی

رئیس هیأت کشتی استان اردبیل

دکتر عبدالرضا اقبال 

نائب رئیس هیأت کشتی استان اردبیل

حیدر فرخنده 

دبیر هیأت کشتی استان اردبیل

سید جعفر حسینی

هیأت رئیسه

حاج مالک جعفرزاده مقدم

هیأت رئیسه

حاج عباس جهانگیر زاده

هیأت رئیسه

سیده خدیجه پرندک

خزانه دار

دکتر فرزین اکسون

روابط عمومی

حسن علی پور


Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي