سمتنام و نام خانوادگی

رئیس هیات

 

نائب رئیس

 

دبیر هیات

 

خزانه دار

مهدی نگهبان

مسول کمیته فرهنگی

منصور برزگر

روابط عمومی

 

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي