سمتنام و نام خانوادگی

رئیس هیأت کشتی استان اردبیل

دکتر عبدالرضا اقبال 

نائب رئیس هیأت کشتی استان اردبیل

حیدر فرخنده 

دبیر هیأت کشتی استان اردبیل

فرهاد ایمانی فرد

هیأت رئیسه

حاج مالک جعفرزاده مقدم

هیأت رئیسه

حاج عباس جهانگیر زاده

هیأت رئیسه

سیده خدیجه پرندک

خزانه دار

دکتر فرزین اکسون

روابط عمومی

مسلم نوروززاده

دبیرخانه و امور اداری

سید جعفر حسینی

مسئول بیمه و کارت ملی کشتی

مسعود دل آرا


Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي