تقویم سال 94

تاريخ برگزاريمحل برگزاريگروه-رده سنيعنوان
94/4/30 - 94/4/28خرم آبادکشتی آزاد رده سنی خردسالانقهرمانی کشور
94/4/30 - 94/4/28خرم آبادکشتی فرنگی رده سنی خردسالانقهرمانی کشور
94/5/2 - 94/4/31خرم آبادکشتی آزاد رده سنی نونهالانقهرمانی کشور
94/5/26 - 94/4/31خرم آبادکشتی فرنگی رده سنی نونهالانقهرمانی کشور
94/8/17 - 94/8/19تهران شهدای هفتم تیرکشتی آزاد رده سنی نوجوانانقهرمانی کشور
94/8/22 - 94/8/20تهران شهدای هفتم تیرکشتی فرنگی رده سنی نوجوانانقهرمانی کشور
94/7/15 - 94/7/13اسلام آباد غرب کرمانشاهکشتی آزاد رده سنی جوانانقهرمانی کشور
94/7/17 - 94/7/15اسلام آباد غرب کرمانشاهکشتی فرنگی رده سنی جوانانقهرمانی کشور
94/8/15 - 94/8/13تهران 12 هزار نفری آزادیکشتی آزاد رده سنی بزرگسالانقهرمانی کشور
94/8/15 - 94/8/13تهران 12 هزار نفری آزادیکشتی فرنگی رده سنی بزرگسالانقهرمانی کشور
94/5/7 - 94/5/6خرم آبادکشتی آزاد رده سنی پیشکسوتانقهرمانی کشور
94/5/9 - 94/5/8خرم آبادکشتی فرنگی رده سنی پیشکسوتانقهرمانی کشور
94/1/21 - 94/1/20شهرستان داوطلبکشتی ساحلی نوجوانانقهرمانی کشور
94/1/21 - 94/1/20شهرستان داوطلبکشتی ساحلی جوانانقهرمانی کشور
94/1/21 - 94/1/20شهرستان داوطلبکشتی ساحلی بزرگسالانقهرمانی کشور
94/5/30 - 94/5/29شهرستان داوطلبکشتی کمربند رده سنی نوجوانانقهرمانی کشور
94/5/30 - 94/5/29شهرستان داوطلبکشتی کمربند رده سنی جوانانقهرمانی کشور
94/7/15 - 94/7/13شهرستان داوطلبکشتی کمربند رده سنی بزرگسالان آقایانقهرمانی کشور
94/10/1 - 94/9/30شهرستان داوطلبکشتی کمربند رده سنی بزرگسالان بانوانقهرمانی کشور
94/7/10 - 94/7/8استان داوطلبکشتی آزاد بزرگسالانلیگ باشگاهی مرحله دوم
94/7/10 - 94/7/8استان داوطلبکشتی فرنگی بزرگسالانلیگ باشگاهی مرحله دوم
94/7/24 - 94/7/23استان داوطلبمسابقات عمومی (open) کشتی ساحلیمسابقات عمومی (open) کشتی ساحلی
94/8/6 - 94/8/8استان داوطلبتورنمت بین المللی جام شاهدتورنمت بین المللی جام شاهد
94/8/15 - 94/8/13استان داوطلبکشتی آزاد بزرگسالانمسابقات قهرمان کشور (سهمیه ای )
94/8/22 - 94/8/20استان داوطلبکشتی فرنگی بزرگسالانمسابقات قهرمان کشور (سهمیه ای )
94/8/29 - 94/8/27استان داوطلبتورنمت بین المللی روز جهانی کودکتورنمت بین المللی روز جهانی کودک و تورنمت دوستی ایران و آفریقا
94/9/6 - 94/9/4استان داوطلبآزاد بزرگسالانلیگ جهانی کشتی
94/9/13 - 94/9/11استان داوطلبکشتی فرنگی بزرگسالانلیگ جهانی کشتی
94/10/4 - 94/10/2استان داوطلبمسابقات قهرمان کشوری کشتی پهلوانیمسابقات قهرمان کشوری کشتی پهلوانی
94/10/4 - 94/10/2استان داوطلبقهرمانی کشور مسابقات قهرمانی کشور قزاق کوراش
94/11/7 - 94/11/6تهران 12 هزار نفری آزادیکشتی آزاد نوجوانانمسابقات عمومی (open)
94/11/9 - 94/11/8تهران 12 هزار نفری آزادیکشتی فرنگی نوجوانانمسابقات عمومی (open)
94/10/28 - 94/10/29تهران 12 هزار نفری آزادیکشتی آزاد جوانانمسابقات عمومی (open)
94/10/30 - 94/11/01تهران 12 هزار نفری آزادیکشتی فرنگی جوانانمسابقات عمومی (open)
94/10/10 - 94/10/4استان داوطلبکشتی با کمربند آلیش (آقایان)مسابقات عمومی (open)
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي