تقویم سال 97

تاريخ برگزاريمحل برگزاريگروه-رده سنيعنوان
نیمه دوم تیر ماهاستان داوطلبخردسالان آزاد و فرنگیجشنواره کشوری خردسالان
97/04/12 لغایت 97/04/06استان لرستان شهرستان خرم آبادنونهالان آزاد و فرنگیقهرمانی کشور
بهمن ماهاستان داوطلبنوجوانان آزاد قهرمانی کشور گروه ب
اسفند ماهاستان داوطلبنوجوانان آزادمسابقات عمومی (open)
بهمن ماهاستان داوطلبنوجوانان فرنگیقهرمانی کشور گروه ب
اسفند ماهاستان داوطلبنوجوانان فرنگیمسابقات عمومی (open)
هفته آخر مهر ماهاستان داوطلبجوانان آزادقهرمانی کشور گروه الف
نیمه اول آبان ماهاستان داوطلبجوانان آزادمسابقات عمومی (open)
هفته آخر مهر ماهاستان داوطلبجوانان فرنگیقهرمانی کشور گروه ب
نیمه اول آبان ماهاستان داوطلبجوانان فرنگیمسابقات عمومی (open)
آبان ماه استان داوطلببزرگسالان آزادقهرمانی کشور گروه ب
دی ماهاستان داوطلببزرگسالان آزادمسابقات عمومی (open)
آبان ماهاستان داوطلببزرگسالان فرنگیقهرمانی کشور گروه الف
دی ماهاستان داوطلببزرگسالان فرنگیمسابقات عمومی (open)
بهمن ماه 97استان داوطلبکشتی کلاسیک بانوان بزرگسالانقهرمانی کشور
بهمن ماه 97استان داوطلبکشتی کلاسیک بانوان جوانانقهرمانی کشور
دی ماه سال 97استان داوطلبکشتی پهلوانی نوجوانانقهرمانی کشور
دی ماه سال 97استان داوطلبکشتی پهلوانی جوانانقهرمانی کشور
دی ماه سال 97استان داوطلبکشتی پهلوانی بزرگسالانقهرمانی کشور
تیر ماه متعاقبا اعلام خواهد شدپیشکسوتان آزادقهرمانی کشور
تیر ماهمتعاقبا اعلام خواهد شدپیشکسوتان فرنگیقهرمانی کشور
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي