تقویم سال 97

تاريخ برگزاريمحل برگزاريگروه-رده سنيعنوان
97/06/01 لغایت 97/06/04اردبیلخردسالان آزاد و فرنگیجشنواره کشوری خردسالان
97/04/12 لغایت 97/04/06استان لرستان شهرستان خرم آبادنونهالان آزاد و فرنگیقهرمانی کشور
97/11/06 لغایت 97/11/08کرمان-سیرجاننوجوانان آزاد قهرمانی کشور گروه ب
97/12/15 لغایت 97/12/17استان داوطلبنوجوانان آزادمسابقات عمومی (open)
97/11/10 لغایت 97/11/12کرمان-سیرجاننوجوانان فرنگیقهرمانی کشور گروه ب
97/12/15 لغایت 97/12/17استان داوطلبنوجوانان فرنگیمسابقات عمومی (open)
97/08/02 لغایت 97/08/04لرستانجوانان آزادقهرمانی کشور گروه الف
97/10/05 لغایت 97/10/07استان داوطلبجوانان آزادمسابقات عمومی (open)
97/07/29 لغایت 97/08/01کردستان-دهگلانجوانان فرنگیقهرمانی کشور گروه ب
97/10/05 لغایت 97/10/07استان داوطلبجوانان فرنگیمسابقات عمومی (open)
97/08/29 لغایت 97/09/01آ-شرقی --- اهربزرگسالان آزادقهرمانی کشور گروه ب
دی ماهاستان داوطلببزرگسالان آزادمسابقات عمومی (open)
97/08/23 لغایت 97/08/25خوزستانبزرگسالان فرنگیقهرمانی کشور گروه الف
دی ماهاستان داوطلببزرگسالان فرنگیمسابقات عمومی (open)
97/10/12 لغایت 97/10/14استان داوطلبکشتی کلاسیک بانوان بزرگسالانقهرمانی کشور
بهمن ماه 97استان داوطلبکشتی کلاسیک بانوان جوانانقهرمانی کشور
97/10/18 لغایت 97/10/19آ-شرقیکشتی پهلوانی نوجوانانقهرمانی کشور
97/10/19 لغایت 97/10/20آ-شرقیکشتی پهلوانی جوانانقهرمانی کشور
97/10/20 لغایت 97/10/21آ-شرقیکشتی پهلوانی بزرگسالانقهرمانی کشور
97/04/25 لغایت 97/05/05تهرانپیشکسوتان آزادقهرمانی کشور
97/04/25 لغایت 97/05/05تهرانپیشکسوتان فرنگیقهرمانی کشور
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي