تقویم سال 96

تاريخ برگزاريمحل برگزاريگروه-رده سنيعنوان
96/05/27-23تبریزخردسالان و نونهالان آزادقهرمانی کشور
96/05/27-23تبریزخردسالان و نونهالان فرنگیقهرمانی کشور
96/9/3-2استان داوطلبآزاد و فرنگی خردسالان و نونهالانتورنمنت روز جهانی کودک
96/09/17-14کردستانآزاد نوجوانانقهرمانی کشور گروه ب
96/10/15-10استان داوطلبآزاد نوجوانانرقابت های عمومی (open)
96/9/10-7تهرانفرنگی نوجوانانقهرمانی کشور گروه الف
96/10/15-10استان داوطلبفرنگی نوجوانانرقابت های عمومی (open)
96/7/21-19اردبیلآزاد جوانانقهرمانی کشور گروه ب
96/10/29-24استان داوطلبآزاد جوانانرقابت های عمومی (open)
96/7/21-19اردبیلفرنگی جوانانقهرمانی کشور گروه ب
96/10/29-24استان داوطلبفرنگی جوانانرقابت های عمومی (open)
96/8/5-3استان داوطلبآزاد بزرگسالانقهرمانی کشور گروه ب
96/10/22-17استان داوطلبآزاد بزرگسالانرقابت های عمومی (open)
96/8/5-3استان داوطلبفرنگی بزرگسالانقهرمانی کشور گروه ب
96/10/22-17استان داوطلبفرنگی بزرگسالانرقابت های عمومی (open)
بهمن ماه 96استان داوطلبگراپلینگ بزرگسالانقهرمانی کشور گراپلینگ بانوان
96/11/6-4استان داوطلبآلیش بزرگسالانقهرمانی کشور آلیش بانوان
تیرماه 96استان داوطلبکشتی کلاسیک بزرگسالانقهرمانی کشور کشتی کلاسیک بانوان
96/11/6-4استان داوطلبگراپلینگ بزرگسالانقهرمانی کشور مردان
نیمه دوم اردیبهشت ماه 96استان داوطلبآلیش بزرگسالانقهرمانی کشور آلیش مردان
اوایل اردیبهشت ماه 96استان داوطلبکشتی سنتی ساحلی بزرگسالانقهرمانی کشور کشتی سنتی مردان (ساحلی)
اوایل اردیبهشت ماه 96استان داوطلبکشتی سنتی ساحلی جوانانقهرمانی کشور کشتی سنتی مردان (ساحلی)
اوایل اردیبهشت ماه 96استان داوطلبکشتی سنتی ساحلی نوجوانانقهرمانی کشور کشتی سنتی مردان (ساحلی)
اسفند ماه 96استان داوطلبکشتی سنتی پهلوانی بزرگسالانقهرمانی کشور کشتی سنتی مردان (پهلوانی)
اسفند ماه 96استان داوطلبکشتی سنتی پهلوانی جوانانقهرمانی کشور کشتی سنتی مردان (پهلوانی)
اسفند ماه 96استان داوطلبکشتی سنتی پهلوانی نوجوانانقهرمانی کشور کشتی سنتی مردان (پهلوانی)
96/05/19-18تبریزآزاد پیشکسوتانقهرمانی کشور
96/05/21-20تبریزفرنگی پیشکسوتانقهرمانی کشور
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي