تقویم سال 95

تاريخ برگزاريمحل برگزاريگروه-رده سنيعنوان
95/4/18-95/4/13آذربایجان شرقی بنابخردسالان- آزادقهرمانی کشور
95/4/18-95/4/13آذربایجان شرقی بنابخردسالان- فرنگیقهرمانی کشور
95/4/18-95/4/13آذربایجان شرقی بنابنونهالان- آزادقهرمانی کشور
95/4/18-95/4/13آذربایجان شرقی بنابنونهالان- فرنگیقهرمانی کشور
95/11/6-95/11/4اراکنوجوانان- آزادقهرمانی کشور
95/11/8-95/11/6لرستان بروجردنوجوانان- فرنگیقهرمانی کشور
95/12/6-95/12/4تهراننوجوانان- آزادرقابت های عمومی کشور (اوپن)
95/12/6-95/12/4تهراننوجوانان- فرنگیرقابت های عمومی کشور (اوپن)
95/7/6-95/7/4بوشهرجوانان- آزادقهرماني كشور
95/7/3-95/7/1ارومیهجوانان- فرنگيقهرماني كشور
95/7/28-95/7/25تهرانجوانان- آزادرقابت هاي عمومي كشور (اوپن)
95/7/28-95/7/25تهرانجوانان- فرنگيرقابت هاي عمومي كشور (اوپن)
95/8/25-95/8/23گیلانبزرگسالان- آزادقهرماني كشور
95/8/20-95/8/18کرمانشاهبزرگسالان- فرنگيقهرماني كشور
95/10/10-95/10/8تهرانبزرگسالان- آزادرقابت هاي عمومي كشور (اوپن)
95/10/8-95/10/5تهرانبزرگسالان- فرنگيرقابت هاي عمومي كشور (اوپن)
95/5/1-95/4/27تهرانپیشکسوتان آزادقهرمانی کشور
95/5/1-95/4/27تهرانبزرگسالان فرنگیقهرمانی کشور
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي