هیات رئیسه

مهندس بهنام بشیرپور (رئیس هیات)

مهندس سیدرضا متولی (دبیر هیات)

فاطمه حیدروند (نائب رئیس بانوان)

مهدی نگهبان (خزانه دار)

بهمن آذروش (عضو)

جعفر دمیرچی (عضو)

یوسف مستعد حصار(عضو)



Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي